Voorwoord van de Raad van Bestuur

In het afgelopen jaar hebben we niet stilgezeten. We kijken terug op een jaar waarin we als gehele organisatie veel werk hebben verzet, zowel intern als extern.

Een jaar waarin we de grootste overname in de historie van Neways hebben gerealiseerd en waarmee we onze positie in de voor de maakindustrie belangrijke Duitse markt aanzienlijk hebben versterkt.

 

Met de productieverplaatsingen en sluitingen van Neways Electronics Echt en Neways Electronics Production in Kassel (NEK) gingen we het jaar 2014 in met twee bedrijven minder. De extra aandacht die benodigd was, onder andere bij het optimaliseren van de productieactiviteiten voor de klanten van NEK bij werkmaatschappijen elders, wierp in het eerste kwartaal zijn vruchten af met een sterk verbeterde capaciteitsbezetting die ook was terug te zien in de omzet.
Na dit sterke eerste kwartaal werd echter gedurende de maanden daarop een kentering in de ontwikkeling van de omzet zichtbaar – die we in de rest van het jaar niet hebben kunnen keren.

Lees meer >>

De afgelopen jaren hebben voor Neways in het teken gestaan van het aanpassen van de organisatie op een nieuwe realiteit; inspelen op de scherpere korte termijn schomme­lingen in de vraag van onze klanten – ingegeven door de volatiliteit en dynamiek die zo kenmerkend is voor de Electronic Manufacturing Services (EMS) – markt.

Daarbij is ondermeer aandacht gegeven aan het meer flexibel inrichten van de organisatie, de realisatie van een betere onderlinge samenwerking, zowel tussen de Neways-werkmaatschappijen als met de klant, en het streven naar een meer even­wichtige capaciteitsbezetting door de Groep heen.

Ondanks de focus binnen de organisatie om een verbetering van de voorspelbaarheid te realiseren en een meer flexibele koers te kunnen varen, hebben deze aandachts­punten in 2014 nog onvoldoende effect gesorteerd om de sterke korte termijn schom­melingen in de vraag van klanten te kunnen opvangen. Neways is goed in staat om bij een aantrekkende vraag snel op te schalen, maar om scherp vraaguitstel en abrupte neerwaartse planbijstellingen door klanten te kunnen opvangen, moet het aanpassings­vermogen en de flexibiliteit van onze organisatie verder omhoog.

Belangrijk in dit kader is ook ons voortdurende streven naar een meer evenwichtige spreiding van onze activiteiten naar sectoren binnen de EMS-markt. We hebben het afgelopen jaar een belangrijke stap voorwaarts gezet met de succesvolle overname van BuS Groep, die we in het voorjaar aankondigden en in september hebben afgerond.
 
BuS Groep is een provider van elektronische oplossingen voor de EMS-markt, met toonaangevende deskundigheid op het gebied van technologie en de ontwikkeling daarvan, met een sterke servicegerichtheid. Klanten van BuS Groep komen voornamelijk uit de automotive industrie, maar ook uit de industriële elektronica, medische technologie, spoorwegen en luchtvaart. BuS Groep heeft een stevige klantenbasis, met veel klanten waar het al vele jaren voor werkt. Deze klantenbasis vult die van Neways bovendien uitstekend aan, wat goede mogelijkheden biedt voor cross-selling.

Over heel 2014 is een nettoresultaat voor eenmalige baten en lasten van € 5,3 miljoen gerealiseerd ten opzichte van € 4,7 miljoen in 2013. Inclusief eenmalige baten en lasten kwam het nettoresultaat uit op € 7,0 miljoen, in 2013 bedroeg dit € 1,9 miljoen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met consolidatie van de resultaten van BuS Groep die met ingang van 11 juli 2014 heeft plaatsgevonden.

Sinds de afronding van de overname wordt er op allerlei manieren gewerkt aan een efficiënte integratie van BuS Groep in de Neways-organisatie. De eerste resultaten op het gebied van het delen van ‘best practices’ op gebieden als component- en systeemontwikkeling, procesinnovatie en productie- en supply-chain management, zijn (voorzichtig) waar te nemen.

Met de overname van BuS Groep is Neways een Europese top-5 speler in de EMS-markt geworden. Het komend jaar zal in het teken staan van een herijking van de Neways-organisatie, waarmee het fundament wordt gelegd voor toekomstige groei. Inmiddels zijn daarvoor al diverse initiatieven ontplooid.

Zo is de aansturing van de verschillende werkmaatschappijen versterkt, waarvoor op holdingniveau de managementlaag rapporterend aan de Raad van Bestuur is uitgebreid.


Per 1 januari 2015 is Adrie van Bragt toegtreden tot de Raad van Bestuur. De jaar­rekening en het jaarverslag zijn ondertekend door de in 2014 zittende leden van de Raad van Bestuur, Vincent de Bok en Huub van der Vrande.

In een organisatie als Neways maken de mensen het verschil. Met de overname van BuS Groep is het aantal collega’s met circa een derde toegenomen. Dit heeft geresulteerd in een verdere verhoging van onze deskundigheid, technologische (ontwikkel)capaciteit en slagkracht. We willen alle medewerkers danken voor hun bijdrage, flexibiliteit en motivatie in het afgelopen jaar.

Door elkaar te motiveren, samen te werken, enthousiasme en doorzettingsvermogen te tonen, kunnen we allen bijdragen aan een stevige basis die het fundament vormt voor toekomstige groei. We doen dit met elkaar voor elkaar.


Vincent de Bok       Huub van der Vrande

View basket
Contact
Mail this page
Charts